น้ำในร่างกาย ที่เหมาะสม

โดย  เครื่องวัดไขมันในร่างกาย (Digital Body Fat Scale) วิเคราะห์แยกส่วนประกอบของร่างกายออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนของ ปริมาณน้ำในร่างกาย(TBW) มวลกระดูก มวลกล้ามเนื้อ และมวลไขมัน ของร่างกายเราแต่ละคนได้.....

Read More