i-Synes.com

ตะกร้า 0

การรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกัน

การเปลี่ยนสินค้า

กรณีที่สินค้าที่ได้ซื้อ มีปัญหาจากตัวสินค้าชำรุดเสียหายเนื่องจากการผลิต สามารถเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า หากพ้นกำหนดนี้ บริษัทฯ จะรับเคลมสินค้าตามขั้นตอนปกติ

การรับประกันสินค้า

บริษัทฯ รับประกันสินค้าเป็นเวลา 1 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า